12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะ
 
สำนักงานอธิการบดี
 
สถาบัน / ศูนย์
 
สำนัก/อื่น
- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะสื่อสารมวลชน
- คณะทัศนมาตรศาสตร์
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายประถม )
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายมัธยม )
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองแผนงาน
- กองอาคารสถานที่
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองกิจการนักศึกษา
- กองงานวิทยาเขตบางนา
- กองบริการการศึกษา
- สภาคณาจารย์
- สภาข้าราชการและลูกจ้าง
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
- หน่วยทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา
 
- สถาบันคอมพิวเตอร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- สถาบันการศึกษานานาชาติ
- สถาบันภาษา
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สถาบันกฎหมายไทย
- สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
- ศูนย์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 
- สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล(สวป.)
- สำนักหอสมุดกลาง
- สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
- สำนักพิมพ์
- สำนักกีฬา
- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
- สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
- สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
- สำนักวิทยบริการ
- สำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ
- สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ(RU300)
- บัณฑิตวิทยาลัย