FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2563

การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยมีท่านรองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

pre-degree

linkyoutube