12345

12345
 
 

ประวัติความเป็นมาของสาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสาขาวิทยบริการ แห่งที่ 17 (นับรวมวิทยาเขตบางนา) และเป็นศูนย์สอบแห่งที่ 34 (ระดับปริญญาตรี) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 16 มิถุนายน 2546 ด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งพี่น้องชาวบุรีรัมย์ใน 23 อำเภอ โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกเขาน้อย” ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 323 ไร่ เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,820,134 บาท ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น รวมทั้งระบบประปาและไฟฟ้า
           ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีพิธีส่งมอบอาคารเรียนรวมแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2546 โดยมีรองศาสตราจารย์เฉลิมพล ศรีหงส์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการรับมอบ ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรสาขาฯและนักศึกษาทำวิจัย ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมชนบท ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้นำความรู้ทางการศึกษาสู่มวลชนในภูมิภาคซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชาวบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงและนอกจากนี้ สาขาฯบุรีรัมย์ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาการให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และสนองตอบต่อปรัชญาของสาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ว่า รามบุรีรัมย์ ก้าวล้ำบริการ

มุ่งงานการศึกษา ร่วมพัฒนาสังคม”         
              ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ได้สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งได้ดำเนินงานการเรียนการสอนเป็นไปตามปณิธาน และภารกิจหลักของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม