12345

12345
 
 

หลักสูตร / สาขาวิชาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ

 
  1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  2. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (โครงการพิเศษ)

 

ผู้บริหารCOP_JOOMLA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเดินทาง

map

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image

www.oic.go.th

e-service