10/25 2556

หลักสูตร / สาขาวิชาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ

 
  1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  2. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (โครงการพิเศษ)