12345

12345
 
 

สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Master of Education (Innovative Curriculum and Learning Management)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทยชื่อเต็ม  :  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อ  :  ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Master of Education (Innovative Curriculum and Learning Management)
ชื่อย่อ  :  M.Ed. (Innovative Curriculum and Learning Management)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน (9 หน่วยกิต)
  CLM 6503 ภาษาอังกฤษทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  EDF 6003 วิจัยและสถิติทางการศึกษา 

3 หน่วยกิต 

  MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษากษา 

3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
  CLM 6504 หลักการจัดการศึกษาและแนวคิดทางปรัชญา  
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม  
  RUM 6003 บัณฑิตศึกษา  
หมวดวิชาเอก (21 หน่วยกิต)
  CLM 6603 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 6605 การประเมินหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 6606 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 6607 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 7603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 7704 นวัตกรรมการจัดการศึกษา 3 หน่วยกิต
  CLM 7705 เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน 3 หน่วยกิต
  CLM 7706 ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 7096 ประสบการณ์ภาคสนามในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 7097 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต
วิชาเรียนเพิ่มเติม
    สำหรับผู้ที่มิได้จบปริญญาตรีในสาขาศึกษาศาสตร์จะต้องเรียนวิชาเพิ่มเติม จำนวน 6 หน่วยกิต ให้ได้ผลการศึกษา S
  CLM 6701 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 1  (3) หน่วยกิต
  CLM 6702 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 2 (3) หน่วยกิต
     สำหรับผู้ที่มิได้จบปริญญาตรีในสาขาศึกษาศาสตร์และประสงค์จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สามารถเรียนวิชาเพิ่มเติม จำนวน 6 หน่วยกิต ให้ได้ผลการศึกษา S
  CLM 7701 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (3) หน่วยกิต
  CLM 7702 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (3) หน่วยกิต
       


วิธีการจัดการเรียนการสอน

ระบบ การศึกษาเป็นแบบเรียน
1. ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (Block Course System) กล่าวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวันผล แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา
3. ระบบการเรียนการสอนเป็น แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะ การเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ และหรือ ทดสอบศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิ ภาวะและการแสดงออกในด้านความพร้อมอื่นๆ ที่สามารถ เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาซึ่งถือเป็นข้อยุติ
อาจารย์บรรยายสดทุกสัปดาห์

วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา

  1. พิจารณา เบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง สาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพร้องที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  2. การ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะ สม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ การแสดงออกในความพร้อมด้านอื่นๆ ที่จะสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้
  3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการคัดเลือกและเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะรับผู้ใดเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 145,000.-บาท รวมเอกสารประกอบการสอน (ภาษาไทย) โดยแบ่งชำระเป็น  6  งวด  ดังนี้

งวดที่  1  ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา         จำนวน  30,000.-บาท

งวดที่  2   จำนวน  30,000.-บาท

งวดที่  3   จำนวน  25,000.-บาท

งวดที่  4   จำนวน  25,000.-บาท

งวดที่  5   จำนวน  25,000.-บาท

งวดที่  6   จำนวน  10,000.-บาท

 

ไม่รวมกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนเพิ่มเติม และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ไม่รวมค่าสมัครเข้าคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์รายละ 700.-บาท


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.มีคุณสมบัติอย่างอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0 4465 8052
หรือ0 4466 6594
หรือ  08 9141 3639

 


 

ผู้บริหารCOP_JOOMLA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเดินทาง

map

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image

www.oic.go.th

e-service