หลักสูตร / สาขาวิชาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

  1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
  2. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)
  3. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา (ภาคปกติ)