12345

12345
 
 

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่ออักษรย่อ (ภาษาไทย) น.ม. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Laws
ชื่ออักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) LL.M.

การวัดและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67
D 1.00
I สัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับปริญญา หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว 
1. สอบวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตรและวิชาเสริมพื้นฐานได้สัญลักษณ์ "S" คิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2.ได้ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ และสอบได้ตามหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. สอบประมวลความรู้ได้สัญลักษณ์ "S" นักศุกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรู้ได้ 2 ครั้ง 
4. ได้ศึกษากระบวนวิชา RU 100 ความรู้คู่คุณธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม เน้นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข จึงให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา RU 100 โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยกิต แต่เป็นวิชาบังคับทุกสาขา และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษา โดยมีการสอบเป็นสัญลักษณ์ "S"

  เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) หรือ Master of Laws LL.M.

 

สาขาวิชานิติศาสตร์
แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
LA 503 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
(2) หน่วยกิต
LA 702 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 หน่วยกิต
LA 703 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
LA 714 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
LA 729 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
 
3 หน่วยกิต
LW 741 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3 หน่วยกิต
LA 750 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3 หน่วยกิต
LA 796 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
LA 716 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 หน่วยกิต
LA 717 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LA 794 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
LW 742 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
LA 797การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
LA 790 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
LA 701 นิติปรัชญา
(3) หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
และ
 
LA 798 สอบประมวลความรู้
0 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
42 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ข ต้องสอบผ่านวิชา RU 600 (ความรู้คู่คุณธรรม) และวิชา RU 603 (บัณฑิตศึกษา) ให้ได้เกรด S จึงจะสำเร็จการศึกษาและการเปิดกระบวนวิชาเลือกใด ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 


 

ผู้บริหารCOP_JOOMLA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเดินทาง

map

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image

www.oic.go.th

e-service