12345

12345
 
 

หลักสูตร / สาขาวิชาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ

 
  1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  2. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตร / สาขาวิชาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

  1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
  2. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)
  3. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา (ภาคปกติ)

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่ออักษรย่อ (ภาษาไทย) น.ม. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Laws
ชื่ออักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) LL.M.

การวัดและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67
D 1.00
I สัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับปริญญา หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว 
1. สอบวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตรและวิชาเสริมพื้นฐานได้สัญลักษณ์ "S" คิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2.ได้ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ และสอบได้ตามหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. สอบประมวลความรู้ได้สัญลักษณ์ "S" นักศุกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรู้ได้ 2 ครั้ง 
4. ได้ศึกษากระบวนวิชา RU 100 ความรู้คู่คุณธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม เน้นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข จึงให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา RU 100 โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยกิต แต่เป็นวิชาบังคับทุกสาขา และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษา โดยมีการสอบเป็นสัญลักษณ์ "S"

  เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) หรือ Master of Laws LL.M.

 

สาขาวิชานิติศาสตร์
แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
LA 503 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
(2) หน่วยกิต
LA 702 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 หน่วยกิต
LA 703 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
LA 714 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
LA 729 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
 
3 หน่วยกิต
LW 741 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3 หน่วยกิต
LA 750 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3 หน่วยกิต
LA 796 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
LA 716 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 หน่วยกิต
LA 717 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LA 794 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
LW 742 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
LA 797การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
LA 790 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
LA 701 นิติปรัชญา
(3) หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
และ
 
LA 798 สอบประมวลความรู้
0 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
42 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ข ต้องสอบผ่านวิชา RU 600 (ความรู้คู่คุณธรรม) และวิชา RU 603 (บัณฑิตศึกษา) ให้ได้เกรด S จึงจะสำเร็จการศึกษาและการเปิดกระบวนวิชาเลือกใด ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Master of Education (Innovative Curriculum and Learning Management)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทยชื่อเต็ม  :  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อ  :  ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Master of Education (Innovative Curriculum and Learning Management)
ชื่อย่อ  :  M.Ed. (Innovative Curriculum and Learning Management)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน (9 หน่วยกิต)
  CLM 6503 ภาษาอังกฤษทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  EDF 6003 วิจัยและสถิติทางการศึกษา 

3 หน่วยกิต 

  MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษากษา 

3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
  CLM 6504 หลักการจัดการศึกษาและแนวคิดทางปรัชญา  
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม  
  RUM 6003 บัณฑิตศึกษา  
หมวดวิชาเอก (21 หน่วยกิต)
  CLM 6603 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 6605 การประเมินหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 6606 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 6607 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 7603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 7704 นวัตกรรมการจัดการศึกษา 3 หน่วยกิต
  CLM 7705 เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน 3 หน่วยกิต
  CLM 7706 ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
  CLM 7096 ประสบการณ์ภาคสนามในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
  CLM 7097 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต
วิชาเรียนเพิ่มเติม
    สำหรับผู้ที่มิได้จบปริญญาตรีในสาขาศึกษาศาสตร์จะต้องเรียนวิชาเพิ่มเติม จำนวน 6 หน่วยกิต ให้ได้ผลการศึกษา S
  CLM 6701 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 1  (3) หน่วยกิต
  CLM 6702 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 2 (3) หน่วยกิต
     สำหรับผู้ที่มิได้จบปริญญาตรีในสาขาศึกษาศาสตร์และประสงค์จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สามารถเรียนวิชาเพิ่มเติม จำนวน 6 หน่วยกิต ให้ได้ผลการศึกษา S
  CLM 7701 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (3) หน่วยกิต
  CLM 7702 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (3) หน่วยกิต
       


วิธีการจัดการเรียนการสอน

ระบบ การศึกษาเป็นแบบเรียน
1. ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (Block Course System) กล่าวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวันผล แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา
3. ระบบการเรียนการสอนเป็น แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะ การเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ และหรือ ทดสอบศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิ ภาวะและการแสดงออกในด้านความพร้อมอื่นๆ ที่สามารถ เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาซึ่งถือเป็นข้อยุติ
อาจารย์บรรยายสดทุกสัปดาห์

วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา

  1. พิจารณา เบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง สาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพร้องที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  2. การ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะ สม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ การแสดงออกในความพร้อมด้านอื่นๆ ที่จะสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้
  3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการคัดเลือกและเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะรับผู้ใดเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 145,000.-บาท รวมเอกสารประกอบการสอน (ภาษาไทย) โดยแบ่งชำระเป็น  6  งวด  ดังนี้

งวดที่  1  ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา         จำนวน  30,000.-บาท

งวดที่  2   จำนวน  30,000.-บาท

งวดที่  3   จำนวน  25,000.-บาท

งวดที่  4   จำนวน  25,000.-บาท

งวดที่  5   จำนวน  25,000.-บาท

งวดที่  6   จำนวน  10,000.-บาท

 

ไม่รวมกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนเพิ่มเติม และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ไม่รวมค่าสมัครเข้าคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์รายละ 700.-บาท


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.มีคุณสมบัติอย่างอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0 4465 8052
หรือ0 4466 6594
หรือ  08 9141 3639

 


 

ผู้บริหารCOP_JOOMLA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเดินทาง

map

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image

www.oic.go.th

e-service