12345

12345
 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
Master of Public Health (Public Health Administration)

 • หลักสูตร 36 หน่วยกิต แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยสอบประมวลความรอบรู้
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท โดยแบ่งชำระ 6 งวด
  งวดที่ 1ชำระขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวน 25,000 บาท
  งวดที่ 2 เดือน ............พ.ศ............ จำนวน 25,000 บาท
  งวดที่ 3เดือน ............พ.ศ............ จำนวน 25,000 บาท
  งวดที่ 4เดือน ............พ.ศ............ จำนวน 25,000 บาท
  งวดที่ 5เดือน ............พ.ศ............ จำนวน 25,000 บาท
  งวดที่ 6เดือน ............พ.ศ............ จำนวน 25,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้โครงการขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนหรือขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน

 • วันเวลาเรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. – วันอาทิตย์ 08.00-12.00 น.
 • ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
 • ค่าสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 7๐๐ บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 มิถุนายน 2559
 • คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการ สอบสัมภาษณ์
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.....
  -สอบสัมภาษณ์ .............................
  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก......
  -ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน...

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษและส่วนภูมิภาค) มีดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน กพ. รับรอง
 2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากกระทำความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
 4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. พิจารณาเบื้องต้น จากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
 2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะและการแสดงออกในด้านความพร้อมอื่นๆ ที่สามารถเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้
 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาผลการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อซึ่งถือเป็นข้อยุติ

การดำเนินการเรียนการสอน

 1. ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (block Course System) กล่าวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวัดผล แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
 2. นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา
 3. ระบบการเรียนการสอนเป็นแผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
 4. สอนโดยคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุข

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

PHA 5000 ภาษาอังกฤษทางสารธารณสุข

ไม่นับหน่วยกิต

PHA 5001 สาธารณสุขพื้นฐานและระบาดวิทยา

ไม่นับหน่วยกิต

PHA 6101 พฤติกรรมสุขภาพทางสาธารณสุข

3

PHA 6102 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดองค์กรสุขภาพ

3

รวม

6

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

ไม่นับหน่วยกิต

PHA 6002 สถิติและคอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข

3

PHA 6001 ระเบียบวิจัยทางสาธารณสุข

3

PHA 6105 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์สำหรับผู้บริหาร

3

PHA 6103 นโยบายและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

3

รวม

12

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

PHA 6104 การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข

3

PHA 6106 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข

3

PHA 6201 นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (วิชาเลือก)

3

PHA 6107 นโยบายและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

3

รวม

12

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

RAM 6108 สัมมนาการบริหารสาธารณสุข

3

PHA 6889 การศึกษาอิสระด้านสาธารณสุข

3

PHA 6889 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)

ไม่นับหน่วยกิต

รวม

6

รวมทั้งหมด

36

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-4465-8052 และ 08 -9141-3639

 

ผู้บริหารCOP_JOOMLA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเดินทาง

map

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image

www.oic.go.th

e-service