12345

12345
 
 

หลักสูตร / สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตร / สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

 1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ชื่อปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต ( น.บ.) สาขาวิชา นิติศาสตร์

 2. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา  การบริหารทั่วไป

 3. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา  สื่อสารมวลชน

 4. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) แผนการศึกษา   Plan C เป็นกลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ


 

ผู้บริหารCOP_JOOMLA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเดินทาง

map

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image

www.oic.go.th

e-service