12345

12345
 
 

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเอกวิชาโท วิชาเลือกเสรี
เอกบังคับ เอกเลือก โทเลือก
วิชา CR วิชา CR วิชา CR วิชา CR วิชา CR
ART1003 2 MCS1100 3 MCS2603 3 ให้เลือกเรียน   ให้เลือกเรียน  
ENG1001 3 MCS1101 3 MCS3104 3 สาขาใดสาขาหนึ่ง   วิชาใดก็ได้ที่  
ENG1002 3 MCS1300 3 MCS3206 3 เพียงสาขาเดียว   เปิดสอน  
ENG2001 3 MCS1400 3 MCS3208 3 คือ   ส่วนภูมิภาค  
ENG2002 3 MCS2100 3 MCS3301 3 1.สาขากฎหมาย      
HIS1001 3 MCS2106 3 MCS3400 3 2.สาขาการจัดการ      
HIS1201 3 MCS2108 3 MCS3403 3 3.สาขารัฐศาสตร์      
LIS1001 2 MCS2200 3 MCS4103 3        
PSY1001 3 MCS2201 3 MCS4304 3     วิชาบังคับ  
PHI1003 3 MCS3100 3 MCS4403 3     RAM1000 -
SCI1003 3 MCS4106 3            
SOC1003 3                
THA1001 3                
THA1002 3                
GAS2802 2                
                   
                   
                   
รวม 42  รวม  33 รวม 30 รวม 24 รวม 15

รวมทั้งหมด 144  หนวยกิต

หลักเกณฑ์การเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ส่วนภูมิภาค

     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ที่สมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหนึ่งเพียงสาขาเดียว ได้แก่

  1. วิชาโทสาขากฎหมาย
  2. วิชาโทสาขาการจัดการ
  3. วิชาโทสาขารัฐศาสตร์

     คณะมนุษยศาสตร์มีกฎเกณฑ์วิชาโทให้นักศึกษาส่วนภูมิภาคปฏบัติดังนี้

     1. นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโทสาขากฎหมาย สามารถเลือกเรียนในรหัสวิชา LAW กระบวนวิชาใดก็ได้จำนวน 24 หน่วยกิต

     2. นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโทสาขาการจัดการ มีเกณฑ์กำหนดดังนี้
          วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต ได้แก่วิชา MGT1001 และ MGT2101
          วิชาโทเลือก 18 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนในรหัสวิชา MGT กระบวนวิชาใดก็ได้จำนวนรวม 18 หน่วยกิต

     3. นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโทสาขารัฐสาสตร์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรหัสวิชา POL จำนวนรวม 24 หน่วยกิต

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ.5 , ม.6) หรือ

     2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3, ม.ศ.3, หรือ ม.6 เดิม) หรือ

     3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ

     4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

     5. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

* กรณี ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจะได้รับการเทียบวิชาและรับโอน หน่วยกิตโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด

* สำหรับ ผู้ที่ใช้วุฒิจากต่างประเทศทุกระดับจะต้องนำหนังสือรับรองการเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณีไปยื่นในวันสมัครด้วย

* กรณีเป็นนัก ศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัย ถูกสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์จะมาสมัครใหม่ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522 ข้อ 11

หลักฐานในการสมัคร 

1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 3 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ 50 บาท
2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 60 บาท
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 400 บาท
4. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 200 บาท
5. ค่าสมัครหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ภาคละ 100 บาท
6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 150 บาท
7. ค่าธรรมพิเศษ  
    7.1 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60 บาท
    7.2 ค่าบริการสื่อการสอนรวมค่าสื่อสาร กระบวนวิชาละ 100 บาท
8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต  
    8.1 หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหน่วยกิตละ 50 บาท
    8.2 หน่วยกิตอนุปริญญา หรือเทียบเท่าจากสถาบันอื่นหน่วยกิตละ 100 บาท

จำนวนเงินรวมค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต) (ตามแผนการการศึกษา ปี 1 ภาค 1)

มนุษยศาสตร์ 6 วิชา 17 หน่วยกิต = 2,720 บาท


 

ผู้บริหารCOP_JOOMLA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเดินทาง

map

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image

www.oic.go.th

e-service