FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบุคลากร2561

          เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยท่านรองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และนายนรรถพล แสงขำ งานวินัยและนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบุคลากร กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

pre-degree

linkyoutube