12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์กัลยาณี  ธาระสืบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  4  สิงหาคม  2546 – 2549

รองศาสตราจารย์รัตนา  เฮงสวัสดิ์
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่ 16 มกราคม 2550 - 30 กันยายน 2550
และ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  4  สิงหาคม  2546 – 2547

รองศาสตราจารย์วรางคณา  ร่องมะรุด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  2548 – 2549

รองศาสตราจารย์จันทร์จารี  เกตุมาโร
รักษาราชการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่ 16 มกราคม 2550 - 30 กันยายน 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  2550 – 10 กุมภาพันธ์  2554
และ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  11 กุมภาพันธ์  2554 – 31  ตุลาคม  2554

อาจารย์ดำรงศักดิ์  แสมรัมย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  2550 – 31  ตุลาคม  2553

อาจารย์ชุมพล  มากทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  1  พฤศจิกายน  2553 – 10 กุมภาพันธ์  2554
และ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  11 กุมภาพันธ์  2554 – 31  ตุลาคม  2554

นางสาวชารีรัตน์  สาลี
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  2550 – 31  ตุลาคม  2554

อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ 
รักษาราชการแทน  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 18  ธันวาคม  2554

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม  2554  ถึง  11 มีนาคม 2559

อาจารย์สมเกียรติ  ทองอร่ามดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม  2554  ถึง 11 มีนาคม 2559

รองศาสตราจารย์พรทิพย์  ทองอร่ามดี
ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม  2554  ถึง 11 มีนาคม 2559

อาจารย์วิริยะ  เกตุมาโร
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ถึง 20 เมษายน 2559
รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2559 ถึง ปัจจุบัน