FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการพี่สอนน้อง 2561

 

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพี่สอนน้อง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประชาชนทั่วไป บุคลากร และศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบและวิธีการตอบข้อสอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการเรียนการใช้ชีวิตการปรับตัวให้มีแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันต่อเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายช่วยลดปัญหาการออกกลางคัน

 

 

pre-degree

linkyoutube