12/16 2563

14 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

14 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์