12/23 2563

23 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2

23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนเทศบาล 2  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์