03/10 2564

9 มีนาคม 2564

9 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์