FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

เข้าขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันปีใหม่


รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมมอบกระเช้าแด่นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง และคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมมอบกระเช้าแด่นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

 

          รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง และคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมมอบกระเช้าแด่นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

 

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง และคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมมอบกระเช้าแด่นายดำรงชัย เนรมิตรตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

pre-degree

linkyoutube