FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 งานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

pre-degree

linkyoutube