วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

 

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีวางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช

สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีวางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย

ราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

 

หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกันบริเวณพิธี

 

นางสาวสถิรดา  เจ็ดรัมย์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำความเคารพ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

นางสาวสถิรดา  เจ็ดรัมย์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วางพวงมาลา

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

คณะเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่

งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)