FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์ยอดเมืองเจริญ วัดธรรมธีราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

pre-degree

linkyoutube