FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วางพวงมาลาวันรพี 7สิงหาคม 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันรพี" (๗ สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

pre-degree

linkyoutube