FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8 นาฬิกา 

pre-degree

linkyoutube