FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันรพี 7 สิงหาคม 2562

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์

pre-degree

linkyoutube