ร่วมงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 33

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 33 เพื่อร่วมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562