FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

2 กรกฎาคม 2563 ถวายเทียนวันเข้าพรรษา

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำน้ำฝน แก่พระสงฆ์ วัดพนมดินสุวรรณาราม ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2563

pre-degree

linkyoutube