FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

3 กรกฎาคม 2563 ถวายเทียนวันเข้าพรรษา

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราย ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดดอนศิลาราม ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

 

pre-degree

linkyoutube