04/09 2564

9 เมษายน 2564

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง หัวหน้าสำนักงานสาขาฯบุรีรัมย์ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ และร่วมทำบุญที่วัดดอนศิลาราม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์