FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ยุคต้น เรียกว่า พ่อเมือง หรือ เจ้าเมือง มี ท่านคือ

 

ลำดับที่

รายนาม

ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี

ถึง วัน/เดือน/ปี

1.

พระยานครภักดี(บุตรเจ้าเมืองผไทสมันหรือพุทไธสมัน)

พ.ศ.2319

พ.ศ.2350

2.

พระยานครภักดี (หงษ์)

พ.ศ.2350

พ.ศ.2370

3.

หลวงปลัด(พระยานครภักดี หงส์)รักษาราชการชั่วคราว)

-

-

4.

พระพิพิธ(สำแดง) มาจากนครราชสีมา

-

-

5.

พระนครภักดี(เป็นพระสำแดง ชาวบ้านกันผม นครราชสีมา)

-

-

6.

พระแพ่ง มาจากนครราชสีมา(รักษาราชการชั่วคราว)

-

-

7.

พระชมพู มาจากนครราชสีมา รักษาราชการแทนชั่วคราว

-

-

8.

พระนครภักดี(ทองดี)บุตรหลวงปลัด(พระนครภักดีหงษ์)

-

-

 

ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑลเมืองบุรีรัมย์ขึ้นตรงต่อมณฑลนครราชสีมา

 

ลำดับที่

รายนาม

ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี

ถึง วัน/เดือน/ปี

1.

พระรังสรรค์สารกิจ(เลื่อน)

พ.ศ. 2441

พ.ศ. 2444

2.

พระนครภักดีศณีนครนุรักษ์(กระจ่าง)

2444

2447

3.

หลวงสฤษฎิ์(พระยาประเสริฐ สุนทรราศัย)

2447

2451

4.

หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์(พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์)

2451

2455

5.

พระยศสุนทร(พระยาราชเสนา)

2455

2456

6.

หม่อมเจ้านิสากร

2456

2460

7.

หลวงรังสรรค์สารกิจ(รักษาราชการแทน)

พ.ศ.2560

พ.ศ.2462

8.

หลวงเลิศแหล่งตลุง(คตศรีเพ็ญ)รักษาราชการแทน

2462

2463

9.

พระเสนานิคมพินิจ(พระยานครภักดีศรีนครนุรักษ)์

(ม.ร.ว.ชุบ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

พ.ศ. 2463

2468

10.

พระธานีพิชัย(พระยาสุริยราชวราชัย ศิริวิเศษโกสิน)

2468

2471

11.

พระพิทักษ์สมุทรเขต(ฟื้น อินทรวัชระ)

22 พฤษภาคม2471

22 กุมภาพันธ์ 2476

 

ยุคประชาธิปไตย(ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)

 

ลำดับที่

รายนาม

ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี

ถึง วัน/เดือน/ปี

1.

พ.ต.ท.พระเกล้ากลางสมร

22 กุมภาพันธ์ 2476

25 เมษายน 2478

2.

พ.ต.ท.หลวงอัศวินศิริวิลาศ

25 เมษายน 2478

16 มกราคม 2479

3.

หลวงสฤษดิสาราลักษ์

16 มกราคม 2479

18 เมษายน 2480

4.

หลวงบรรณสารประสิทธิ์

18 เมษายน 2481

18 เมษายน 2482

5.

พ.ต.ขุนทะยานราญรอน

18 เมษายน 2482

กรกฏาคม 2483

6.

ขุนพิเศษนครกิจ

กรกฏาคม 2483

กรกฏาคม 2485

7.

หลวงปราณีประชาชน

มกราคม 2485

24 ตุลาคม 2485

8.

ขุนไมตรีประชารักษ์

18 พฤศจิกายน 2485

กรกฏาคม 2486

9.

หลวงบริหารชนบท

กรกฏาคม 2486

22 พฤศจิกายน 2487

10.

ขุนศุภกิจดิเลขการ

19 ธันวาคม 2487

ตุลาคม 2489

11.

นายสุทินวิวัฒนะ

ตุลาคม 2489

กุมภาพันธ์ 2492

12.

ขุนอารีย์ราชการรัญย์

11 เมษายน 2492

11 พฤศจิกายน 2492

13.

ขุนบุรีราษฎร์นราภัย

14 มกราคม 2493

กุมภาพันธ์ 2495

14.

หลวงธุรนัยพินิจ

กุมภาพันธ์ 2495

มีนาคม 2498

15.

พ.อ.จำรูญ จำรุญรณสิทธิ์

มกราคม 2498

24 เมษายน 2499

16.

นายชู สุคนธมัติ

เมษายน 2499

23 กันยายน 2501

17.

นายเอนก พยัคฆันตร

15 ตุลาคม 2501

ตุลาคม 2505

18.

นายสมอาจ กุยยกานนท์

ตุลาคม 2505

มกราคม 2511

19.

นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์

มกราคม 2511

17 พฤษภาคม 2516

20.

นายวุฒินันท์ พงศ์อารยะ

ตุลาคม 2516

30 กันยายน 2519

21.

นายบำรุง สุขบุษย์

ตุลาคม 2519

30 กันยายน 2524

22.

นายยุทธ แก้วสำฤทธิ์

ตุลาคม 2524

30 กันยายน 2528

23.

นายพร อุดมพงษ์

ตุลาคม 2528

30 กันยายน 2532

24.

ร.ต.พยนต์ พิเรนทร

ตุลาคม 2532

30 กันยายน 2534

25.

ร.อ.สุรจิตร ชมาฤกษ์

ตุลาคม 2534

21 กรกฏาคม 2535

26.

พ.ต.ดาวเรือง นิชรัตน์

22 กรกฏาคม 2535

มีนาคม 2536

27.

นายพร เพ็ญพาส

มีนาคม 2536

11 มกราคม 2541

28.

นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์

12 มกราคม 2541

15 เมษายน 2541

29.

นายชาติสง่า โมฬีชาติ

16 เมษายน 2541

30 กันายน 2543

30.

นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช

ตุลาคม 2543

30 กันยายน 2545

31.

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์

ตุลาคม 2545

มิถุนายน 2546

32.

นายธงชัย อนันตกูล

มิถุนายน 2546

30 กันยายน 2547

33.

นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง

ตุลาคม 2547

30 กันยายน 2548

34.

นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร

ตุลาคม 2548

12 พฤศจิกายน 2549

35.

นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล

13 พฤศจิกายน 2549

29 เมษายน 2550

36.

นายสันทัด จัตุชัย

30 เมษายน 2550

30 กันยายน 2551

37.

นายมงคล สุระสัจจะ

ตุลาคม 2551

30 กันยายน 2552

38

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

ตุลาคม 2552

9 มกราคม 2554

39

นายธานี  สามารถกิจ

10 มกราคม 2554

29 ธันวาคม 2554

40

นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์

29 ธันวาคม 2554

8 ตุลาคม 2555

41

นายอภินันท์  จันทรังษี

19 พฤศจิกายน 2555

19 มิถุนายน 2556

41

นายธงชัย  ลืออดุลย์

20 มิถุนายน 2556

1 มิถุนายน 2557

42

นายเสรี  ศรีหะไตร

2 มิถุนายน 2557

ปัจจุบัน

 ขอขอบคุณ ข้อมุลจากเว็บไซต์ http://www.buriram.go.th

pre-degree

linkyoutube