05/01 2557

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา