FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

๔ เมษายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์และบุคลากร สาขาฯ เข้าอวยพรวันเกิดครบ 87 ปี นายชัย ชิดชอบ


๔ เมษายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์และบุคลากร สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าอวยพรวันเกิดครบ 87 ปี นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ


pre-degree

linkyoutube