FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธี "ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จังหวัดบุรีรัมย์" ส่วนช่วงเย็น   พิธี " ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราขสดุดีงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จังหวัดบุรีรัมย์"


pre-degree

linkyoutube