12/26 2556

เข้าขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันปีใหม่

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์สมเกียรติ  ทองอร่ามดี ผช.อธก.วก.บร. และบุคลากรของสาขาวิทยบรืการฯ จ.บุรีรัมย์ เข้าขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธงชัย  ลืออดุลย์ เนื่องในวันปีใหม่