FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

บุคลากรและนักศึกษาร่วมรดน้ำขอพร ผู้บริหารและคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 บุคลากรร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เข้าร่วมรดน้ำขอพร จาก รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์และ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัรามคำแหง

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

โดยรศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้โอวาทพร้อมอวยพร ให้นักศึกษารวมทั้งบุคลากรร่วมกันสืบสานประเพณีอันเป็นรากเหง้าให้คงอยู่

แม้โลกปัจจุบันจะเปลี่ยนไป เทคโนโลยีจะก้าวล้ำ แต่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ควรหยั่งรากลึกลงไปในจิตใจของคนไทยทุกคน
pre-degree

linkyoutube