FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

PRE-DEGREE

ขั้นตอนและวิธีการการสมัครเข้าเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

(PRE-DEGREE)

 

วัตถุประสงค์

 

     ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายจะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็น รายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสทาง การศึกษาพัฒนาความรู้ส่งเสริมและยกระดับ คุณภาพชีวิต แก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์ จะให้การศึกษาเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร อันเป็นการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำเร็จ ในอาชีพและหน้าที่การงานยิ่งขึ้น

 

     ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่ กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษาและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ ทำให้มีประสบการณ์และการเตรียมตัว ที่จะเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่อไป และที่สำคัญหน่วยกิตสะสมที่สอบได้ แล้วเมื่อท่านเรียนจบชั้น ม. ปลายสามารถนำมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี และนำหน่วยกิตสะสมใช้เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อเนื่องได้

 

เอกสารการสมัคร

 

     ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี (ม.ร.1) มีเอกสารการสมัครแทรกภายในเล่มคือ

 

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ตัดตามรอยปรุจากระเบียบการรับสมัคร ฯ (ม.ร.1)

2. คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ พร้อมใบระบายแผ่น ม.ร.25

3. เอกสารลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่เทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.36/1) 

 

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 

1. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

        1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ร.บ.1 หรือใบประกาศนียบัตร) จำนวน 2 ฉบับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนอยู่ ม.ปลายของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศ.น) ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาจบระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) เท่านั้น

ไม่อนุญาต ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร

 

        1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอื่นๆ สมัครเรียนเป็นรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา)

ให้ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ

 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้น)

 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ จำนวน 3 ฉบับ

 

4. หลักฐานอื่นๆที่ใช้ประกอบในการสมัคร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

 

5. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)

 

6. คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร.25) โดยกรอกข้อความและระบายในแผ่น ม.ร.25 ให้ครบถ้วน ด้วยดินสออย่างอ่อนเบอร์ 2B ขึ้นไป

 

7. เอกสารการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1.1 ให้ใช้ ม.ร. 36/1

 

8. เอกสารการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1.2 ให้ใช้ ม.ร. 36, ม.ร.37

 

เอกสาร ตามข้อ 5-7 แทรกอยู่ในระเบียบการฯ (ม.ร.1) ให้ผู้สมัครกรอกและระบายให้ครบถ้วน เอกสารตามข้อ 1-4 ให้ถ่ายเอกสารขนาด A4 หรือถ่ายขนาด 21.5 x 35.3 ซม. เท่านั้น

 

*** เอกสารและหลักฐานใดไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นข้อความเท็จ มหาวิทยาลัยจะยกเลิก การสมัครเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใดๆ ที่ได้ชำระไว้แล้ว ทั้งสิ้น

 

ข้อแนะนำการกรอกเอกสาร

 

1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและตัวบรรจง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำเท่านั้น พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว ที่มุมขวาในช่องที่กำหนดด้วยกาวที่มีคุณภาพ และทากาวให้ทั่วทั้งแผ่นหลังรูปติดให้แน่น พร้อมทั้งเซ็นชื่อผู้สมัคร

 

2. การกรอกคู่มือระเบียนประวัตินักศึกษา และระบายแผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร. 25

 

2.1 ให้ผู้สมัครเขียนหรือกรอกข้อความและตอบคำถามพร้อมกากบาทเครื่องหมายลงในคู่ มือระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร.25 ก่อน (เอกสารส่วนนี้จะเป็นสมุดคู่มือระเบียนประวัตินักศึกษา)

 

2.2 ให้ลอกคำตอบจากสมุดคำถามในข้อ 2.1 โดยระบายลงในกระดาษแผ่น ม.ร. 25 ให้คำตอบตรงกัน ด้วยดินสอดำ อย่างอ่อนชนิด 2B ขึ้นไป พร้อมทั้งตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

 

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

1. สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไปหรือ

 

2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

 

3. เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

 

4. เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิตามข้อ 2ข้อ 3 และข้อ 4 จะต้องจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป

pre-degree

linkyoutube