FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการพี่สอนน้อง 2561

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำ “โครงการพี่สอนน้อง”  เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยให้ความรู้ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีท่านรองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


pre-degree

linkyoutube