08/28 2563

โครงการพี่สอนน้อง และบรูณาการพัฒนานักศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพี่สอนน้อง

และบรูณาการพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563