03/15 2564

15 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพี่สอนน้องและบูรณาการพัฒนานักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564