FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

 

          กำหนดการ>>>>>>>

 

 

 

                                                                        

 ตารางบรรยายสรุป และ QR-CODE เข้าห้อง google classroom ภาค1/2564 เป็นช่องทางรับคำถามหรือข้อสงสัยในเนื้อหาวิชา (บรรยายสรุป ภาค 1/64 ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564

                 

 หมายเหตุ : นักศึกษาต้อง LOGIN โดยใช้ Rumail เท่านั้น

 

 

 

                

ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี.

 

 

 

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อคลิ๊ก........

 

 

ลงชื่อคลิ๊ก.....

 

 

 

 ดอกสุพรรณิการ์ ประจำปี 2564

ความสวยของดอกสุพรรณิการ์ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นสีเหลืองอร่าม ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิ๊ก>>>>>>>

 

 

*ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น*

         กุ้งจ่อม ประโคนชัย                  กลุ่มขนมไทยบ้านไพบูลย์          ผ้าทอมือตำบลจันทบเพชร

   

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>

 

 ประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                              อ่านเพิ่มเติม>>>>

pre-degree

linkyoutube