Image
Image

ติดต่อสอบถามบรรณารักษ์ได้ที่
Nuttichasum@gmail.com

Image

* บริการยืม-คืน
ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

*หนังสือทั่วไป

*หนังสืออ้างอิง

*วิทยานิพนธ์

*ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง

*ข่าวสารทั่วไป

* บริการ Online ผ่านเครือข่าย Internet

*บริการยืม-คืน ข้ามมหาวิทยาลัย

Image

. บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจาปีงบประมาณ 2567

. บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจาปีงบประมาณ 2567

ห้องสมุดเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีการให้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศบริการด้านการยืม - คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติและบริการด้านการศึกษาค้นคว้าให้
กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

ระเบียบในการยืม - คืน หนังสือ

สมาชิก / ประเภท

หนังสือทั่วไป 

หนังสือสำรอง ประจำกระบวนวิชา

คณาจารย์

30 เล่ม / 60 วัน

10 เล่ม / 15 วัน

บุคลากรมหาวิทยาลัย

20 เล่ม / 30 วัน

10 เล่ม / 15 วัน

นักศึกษาปริญญาเอก

20 เล่ม / 30 วัน

10 เล่ม / 15 วัน

นักศึกษาปริญญาโท

15 เล่ม / 30 วัน

10 เล่ม / 15 วัน

นักศึกษาปริญญาตรี 

10 เล่ม / 15 วัน

10 เล่ม / 15 วัน

นักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 10 เล่ม / 15 วัน 10 เล่ม / 15 วัน

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ


1. ค่าปรับ กรณียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง

ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับ วันละ 3 บาท/ชิ้น/วัน (วิทยานิพนธ์ วันละ 5 บาท/เล่ม/วัน)

นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่ง

2. ค่าปรับ กรณีหนังสือหาย

ผู้ยืมต้องซื้อหนังสือเนื้อหาเดียวกันมาชดใช้และเสียค่าจัดเตรียม 100 บาท/เล่ม

หรือหากหาซื้อไม่ได้ ต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของราคาหนังสือ และเสียค่าจัดเตรียม 100 บาท/เล่มImage
Image
Image
Image
Image
มาแล้วจ้า กับ Hibrary ฐานข้อมูล E-Book มีให้เลือกอ่านกว่าร้อยชื่อเรื่อง และอีกมากมายที่รออัพเดตอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว
Image
Image

Off Canvas