ประวัติความเป็นมา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสาขาวิทยบริการ แห่งที่ 17 (นับรวมวิทยาเขตบางนา) และเป็นศูนย์สอบแห่งที่ 34 (ระดับปริญญาตรี) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 16 มิถุนายน 2546 ด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งพี่น้องชาวบุรีรัมย์ใน 23 อำเภอ  โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกเขาน้อย” ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 323 ไร่ เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,820,134 บาท ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น รวมทั้งระบบประปาและไฟฟ้า
           ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีพิธีส่งมอบอาคารเรียนรวมแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดยมีรองศาสตราจารย์เฉลิมพล ศรีหงส์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการรับมอบ ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปีที่ผ่านมา สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรสาขาฯและนักศึกษาทำวิจัย ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมชนบท ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้นำความรู้ทางการศึกษาสู่มวลชนในภูมิภาคซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชาวบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงและนอกจากนี้ สาขาฯบุรีรัมย์ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาการให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” และสนองตอบต่อปรัชญาของสาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ว่า “รามบุรีรัมย์ ก้าวล้ำบริการมุ่งงานการศึกษา ร่วมพัฒนาสังคม” 

        
              ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ได้สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งได้ดำเนินงานการเรียนการสอนเป็นไปตามปณิธาน และภารกิจหลักของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทย ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย พัฒนาอย่างยั่งยืน” สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดเวลา อย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์ที่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) อย่างต่อเนื่อง ทำให้สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับตนเองอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่สาขาฯ ทุกคนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งภายในและภายนอก และมีการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์รอบด้าน จากวันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการเรียนการสอน มีบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปรับใช้สังคมในท้องถิ่น ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนขององค์กรรัฐและองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นผู้ที่รักชาติ มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรที่ปฏิบัติงานและต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของสาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กล่าวว่า “ร่วมผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม กลับมาพัฒนาชุมชน”

Off Canvas