FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ โรงเรียนพนมรุ้ง


๒๒ มกราคม  โรงเรียนพนมรุ้ง จัดโครงการ สู่โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แนะแนวทางการศึกษาต่อ

pre-degree

linkyoutube