เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
 

เอกสารการสมัครและสิ่งที่ต้องใช้ (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด 

เอกสารการเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต) ได้แก่ วุฒิการศึกษา/ทรานสคริปต์ จำนวน 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • บัตรประชาชน และ สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีพรีดีกรีไม่ต้องใช้)

 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล) เท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาที่ยื่น

หมายเหตุ :-

      ใช้กระดาษ ขนาด A4 ทุกแผ่น สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกำกับ

 • ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
  สมัครที่มหาวิทยาลัย รับใบสมัครได้ที่จุดรับสมัคร

 
 

สมัครทางไปรษณีย์

(กรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเปิดสอน 4 สาขา คือ 

 • คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์

 • คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ

 • คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

 • คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

2. สมัครเข้าเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
รับสมัครทางไปรษณีย์ (ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

1.ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่ ใบสมัครฯ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง

2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านัน ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2566 - วันที่ 23 มิ .ย. 2566

3. การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่กําหนดในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ของคณะที่ผู้สมัครเลือกเรียนเท่านั้น

4. ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้

ครบถ้วนเป็นธนาณัติสังจ่ ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง

5. การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบที่ศูนย์สอบสวนภูมิภาคเท่านั้น (41 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบที่ส่วนกลางไม่ได้ 

6. เปิดรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับผู้มีวุฒิจบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเปิดให้มีการสอบในภาคการศึกษานั้น และนํากระบวนวิชาที่สอบได้นี้ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้น

ปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครั้งแรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการเทียบโอนวิชาที่สอบได้โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด

                   

 

เอกสารที่ใช้สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 2 ฉบับ 

3. สําเนาวุฒิบัตรที่ชัดเจน 2 ชุด

- ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวันที่จบการศึกษา

- กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมเเนบสําเนาใบเทียบระดับความรู้ (ดูรายละเอียด หน้า 16) 

4. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

    4.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

    4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วยโดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

    4.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ (1. กรณีใช้คํานําหน้านามเป็น ยศ ให้เเนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือ

คําสังแแต่งตั้งที่เป็นยศปัจจุบัน 2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบเเปล จํานวน 2 ฉบับ)

6. ส่งธนาณัติ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทั้งสิ้น ตามแบบลงทะเบียนเรียน ฯ (ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา หน้า 20 และระดับปริญญาตรี หน้า 22)

     (กรณีใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องส่งธนาณัติ ธน.31 ชําระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวุฒิ จํานวน 1,000 บาท อีก 1 ฉบับ)

7. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตัวอย่างหน้า 26)

8. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)

9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

10. ระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25) (แผ่นระบายสีม่วงดู ตัวอย่างหน้า 29) 

 

***หมายเหตุ  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกํากับ

ก่อนปิดซองนําส่งกรุณาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร

“หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*นักศึกษาที่ย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) ให้ดําเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ที่สาขาวิทยบริการฯ เท่านั้นจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณีย์ไม่ได้

Procedure for applying via the internet
(Academic year 2023)

 

#Recommendations Applicants must acknowledge and accept. As well as comply with the announcement of Ramkhamhaeng University 
regarding applying for new regional students via the internet. Before proceeding with the application, follow the steps as follows:
Step 1 Open https://iregis2s1.ru.ac.th/rbenroll/index.jsp To enter the online application system By choosing a faculty/field and type of application along with filling out basic application information

Step 2: Register for courses By choosing subjects to register for study according to the faculty/field. who applied to study

Step 3 Complete your personal history and education information (M.R.2) along with your Username and Password for use in checking application status.

Step 4 Upload application documents.

1. Color photograph (wearing polite clothing, collared shirt), size 2 inches or 1.5 inches (only JPG files supported, size not exceeding 4 MB)

Application documents as follows (only PDF files supported. Size not exceeding 4 MB)

2. Copy of educational qualification Photocopy front and back

        2.1 In case of name-surname change, attach a copy of the name-surname certificate or marriage certificate. or divorce registration (depending on the case)

        2.2 In the case of using a foreign degree to apply for study            

              2.2.1 Must pass a Thai language test before applying. (In case of being a foreigner)

              2.2.2 Copy of passport (passport) with translation into Thai (In case of being a foreigner)

              2.2.3 Copy of educational qualifications translated into English (In case the educational qualification is in another language) sewn to the educational qualification.

              2.2.4 Copy of knowledge level comparison sheet Sewn to the educational qualification

• Associate's degree or equivalent or higher. Contact to request a knowledge level comparison at the Ministry of Higher Education and Science. Research and Innovation (A.W.)

• High school diploma or equivalent Compare the level of knowledge according to the Ramkhamhaeng University announcement. Regarding the criteria for comparing knowledge of foreign educational qualifications (No need to attach a copy of the knowledge comparison sheet)

• Junior high school diploma or equivalent Contact to request a knowledge level comparison at the Office of the Basic Education Commission. Ministry of Education

***Please proceed with contacting and requesting a knowledge level comparison before applying to study.   

              2.2.5 Consent form for disclosure of educational information (Authorization Form)

              2.2.6 Form of original educational address (School Address)

3. Copy of identification card or other card issued by a government agency. (In the case of using a title of rank, please attach a copy of the government official identification card or appointment order showing the current rank)

4. In the case of a monk or novice, submit a copy of the certificate on pages 2,3,4,5 or in the case that there is no certificate, attach a certificate of ordination instead.

5. Proof of payment Upload after payment (Supports only JPG files. Size not exceeding 4 MB)

***In the case of applying to study by transferring credits You must wait for the faculty to approve the transfer within 3 business days before confirming your course registration. along with being able to pay

Step 5 Payment of tuition fees Course registration fee and educational maintenance fees

Payment method: The university specifies 3 methods for payment of application and registration fees as follows.

Method 1: Payment via QR CODE scanning system (all banks)

Method 2: Payment over the counter of Siam Commercial Bank (Applicants must pay an additional fee of 10 baht)

Method 3: Payment through Counter Service (Counter Service) every 7-11 branch.

***Applicants must pay within 3 business days from the date of registration.

Step 6: Once applicants have received their student identification code, proceed as follows.

1. Print the course registration receipt. Provide application status page https://iregis2s1.ru.ac.th/rbenroll/index.jsp

(Using the Username and Password received in Step 1)

2. Check when pressing to request a student ID card. 90 days after knowing your student ID

http//www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/index.php?r=Bachelor/show65

3. Apply to use Ramkhamhaeng University's e-service system at https://beta-e-service.ru.ac.th.

(For checking various student information or printing a course registration receipt)

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              New student recruitment system
 
 

สมัครด้วยตนเองที่สาขาฯ / นอกสถานที่

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายกระบวนวิชา และกรณีเทียบโอนหน่วยกิต)

ช่วงที่ 1: วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 66

ช่วงที่ 2: วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 66 

 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ (ใช้กระดาษขนาด A4 ทุกแผ่น) 

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ ถ่ายเอกสารข้อความชัดเจน 2 ฉบับ ต้องระบุสาเหตุที่ออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษา และระบุวันที่สําเร็จการศึกษา

4. สําหรับผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมัครทางไปรษณีย์

4.1 วุฒิ ปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาจํานวน 4 ฉบับ

4.2 วุฒิอนุปริญญา หรือ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาปริญญา หรือ สําเนาใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript 2 ชุด

4.3 นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม ที่เคยสมัครเรียนครั้งแรกจํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)

4.4 ผู้ที่เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ!นไป จํานวน 2 ฉบับ และTranscript 1 ชุด (ฉบับจริง)

(กรณีวุฒิต่างประเทศต้องแนบวุฒิฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและสําเนาใบเทียบระดับความรู้ด้วย (ดูรายละเอียด หน้า 14-15)

5. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

5.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

5.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ จากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย โดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

5.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

6. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น (ยังไม่หมดอายุ) 

    (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบแปล จํานวน 2 ฉบับ)

7. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 25 - 26 ในคู่มือฯ)

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

9. ระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร. 25 (แผ่นระบายสีม่วง ดูตัวอย่างหน้า 27 ในคู่มือฯ)

10. กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ แนบแบบฟอร์มดังนี"

10.1 แบบฟอร์มที่อยู่สถานศึกษาของวุฒิการศึกษาที"นํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 197 ในคู่มือฯ

10.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 198 ในคู่มือฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ไม่อนุญาตให้ใช้สําเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใดๆ ต้องใช้เอกสารระบุว่าสําเร็จระดับเช่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาซึ่งย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) (ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมัครทางไปรษณีย์ไม่ได้) 

คุณสมบัติ - เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ระดับปริญญาตรี) แต่ไม่ประสงค์จะเรียนที่สถาบันเดิม 

                        - ต้องลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพอยู่) ก่อนมาดําเนินการสมัคร 

                        - การโอนหน่วยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript )ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 

เอกสารการสมัคร     เอกสารที่ใช้สมัคร ตามข้อ 1 - 12 ยกเว้น ข้อ 2.1 - 2.4 และ 3.2

                                             เอกสารเพิ่ม - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ 

                                                               - คําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา หน่วยบริการปริญญาตรี โทร. 044-864071 - 3  หรือ 061-9462659, 093-6656914

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ) 

1. ผู้สมัครที่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิตมีดังนี้

     1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ได้แก่ ป.กศ.สูง , ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี

     1.2 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้แก่ผู้ที่จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากศึกษาครบ 8 ปี หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาหรือลาออกแล้วหรือเคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)

     1.3 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

     2.1 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้นๆ 

     2.2 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาทกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรดตามที่ได้ไว้เดิม 

(P = C+ หรือ G = A)โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบรายกระบวนวิชาที่เทียบโอนซึ่งคณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล

     2.3 ผู้ที่เทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและของต่างสถาบันรวมกันให้เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอื่นก่อนแล้วจึงนําวิชาที่สอบผ่านจาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไปเทียบเพิ่มเพื่อไม่ให้เทียบวิชาซ้ำซ้อนกันกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้เกรด C+ การชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนที่     เทียบโอนหน่วยกิตได้ให้เป็นไป

     2.4 ผู้ใช้สิทธิย้ายโอนตามข้อ 1.3 ต้องมีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนาและคําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด มาแสดงด้วยหากยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถาบันเดิมก่อนการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
การสั่งซื้อตำราเรียน 

ให้นักศึกษาชําระตามที่สั่งซื้อกับสํานักพิมพ์ ม.รามคําแหง พร้อมค่าจัดส่งจริง ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th 

 
 

สมัครทางไปรษณีย์

(กรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเปิดสอน 4 สาขา คือ 

 • คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์

 • คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ

 • คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

 • คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

2. สมัครเข้าเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
รับสมัครทางไปรษณีย์ (ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

1.ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่ ใบสมัครฯ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง

2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านัน ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2566 - วันที่ 23 มิ .ย. 2566

3. การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่กําหนดในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ของคณะที่ผู้สมัครเลือกเรียนเท่านั้น

4. ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้

ครบถ้วนเป็นธนาณัติสังจ่ ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง

5. การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบที่ศูนย์สอบสวนภูมิภาคเท่านั้น (41 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบที่ส่วนกลางไม่ได้ 

6. เปิดรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับผู้มีวุฒิจบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเปิดให้มีการสอบในภาคการศึกษานั้น และนํากระบวนวิชาที่สอบได้นี้ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้น

ปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครั้งแรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการเทียบโอนวิชาที่สอบได้โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด

                   

 

เอกสารที่ใช้สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 2 ฉบับ 

3. สําเนาวุฒิบัตรที่ชัดเจน 2 ชุด

- ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวันที่จบการศึกษา

- กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมเเนบสําเนาใบเทียบระดับความรู้ (ดูรายละเอียด หน้า 16) 

4. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

    4.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

    4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วยโดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

    4.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ (1. กรณีใช้คํานําหน้านามเป็น ยศ ให้เเนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือ

คําสังแแต่งตั้งที่เป็นยศปัจจุบัน 2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบเเปล จํานวน 2 ฉบับ)

6. ส่งธนาณัติ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทั้งสิ้น ตามแบบลงทะเบียนเรียน ฯ (ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา หน้า 20 และระดับปริญญาตรี หน้า 22)

     (กรณีใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องส่งธนาณัติ ธน.31 ชําระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวุฒิ จํานวน 1,000 บาท อีก 1 ฉบับ)

7. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตัวอย่างหน้า 26)

8. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)

9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

10. ระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25) (แผ่นระบายสีม่วงดู ตัวอย่างหน้า 29) 

 

***หมายเหตุ  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกํากับ

ก่อนปิดซองนําส่งกรุณาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร

“หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*นักศึกษาที่ย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) ให้ดําเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ที่สาขาวิทยบริการฯ เท่านั้นจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณีย์ไม่ได้