สมัครเรียนด้วยตนเอง

สมัครด้วยตนเองที่สาขาฯ / นอกสถานที่

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายกระบวนวิชา และกรณีเทียบโอนหน่วยกิต)

ช่วงที่ 1: วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 66

ช่วงที่ 2: วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 66 

 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ (ใช้กระดาษขนาด A4 ทุกแผ่น) 

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ ถ่ายเอกสารข้อความชัดเจน 2 ฉบับ ต้องระบุสาเหตุที่ออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษา และระบุวันที่สําเร็จการศึกษา

4. สําหรับผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมัครทางไปรษณีย์

4.1 วุฒิ ปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาจํานวน 4 ฉบับ

4.2 วุฒิอนุปริญญา หรือ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาปริญญา หรือ สําเนาใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript 2 ชุด

4.3 นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม ที่เคยสมัครเรียนครั้งแรกจํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)

4.4 ผู้ที่เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ!นไป จํานวน 2 ฉบับ และTranscript 1 ชุด (ฉบับจริง)

(กรณีวุฒิต่างประเทศต้องแนบวุฒิฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและสําเนาใบเทียบระดับความรู้ด้วย (ดูรายละเอียด หน้า 14-15)

5. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

5.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

5.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ จากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย โดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

5.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

6. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น (ยังไม่หมดอายุ) 

    (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบแปล จํานวน 2 ฉบับ)

7. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 25 - 26 ในคู่มือฯ)

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

9. ระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร. 25 (แผ่นระบายสีม่วง ดูตัวอย่างหน้า 27 ในคู่มือฯ)

10. กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ แนบแบบฟอร์มดังนี"

10.1 แบบฟอร์มที่อยู่สถานศึกษาของวุฒิการศึกษาที"นํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 197 ในคู่มือฯ

10.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 198 ในคู่มือฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ไม่อนุญาตให้ใช้สําเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใดๆ ต้องใช้เอกสารระบุว่าสําเร็จระดับเช่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาซึ่งย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) (ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมัครทางไปรษณีย์ไม่ได้) 

คุณสมบัติ - เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ระดับปริญญาตรี) แต่ไม่ประสงค์จะเรียนที่สถาบันเดิม 

                        - ต้องลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพอยู่) ก่อนมาดําเนินการสมัคร 

                        - การโอนหน่วยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript )ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 

เอกสารการสมัคร     เอกสารที่ใช้สมัคร ตามข้อ 1 - 12 ยกเว้น ข้อ 2.1 - 2.4 และ 3.2

                                             เอกสารเพิ่ม - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ 

                                                               - คําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา หน่วยบริการปริญญาตรี โทร. 044-864071 - 3  หรือ 061-9462659, 093-6656914

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ) 

1. ผู้สมัครที่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิตมีดังนี้

     1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ได้แก่ ป.กศ.สูง , ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี

     1.2 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้แก่ผู้ที่จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากศึกษาครบ 8 ปี หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาหรือลาออกแล้วหรือเคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)

     1.3 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

     2.1 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้นๆ 

     2.2 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาทกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรดตามที่ได้ไว้เดิม 

(P = C+ หรือ G = A)โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบรายกระบวนวิชาที่เทียบโอนซึ่งคณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล

     2.3 ผู้ที่เทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและของต่างสถาบันรวมกันให้เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอื่นก่อนแล้วจึงนําวิชาที่สอบผ่านจาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไปเทียบเพิ่มเพื่อไม่ให้เทียบวิชาซ้ำซ้อนกันกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้เกรด C+ การชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนที่     เทียบโอนหน่วยกิตได้ให้เป็นไป

     2.4 ผู้ใช้สิทธิย้ายโอนตามข้อ 1.3 ต้องมีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนาและคําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด มาแสดงด้วยหากยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถาบันเดิมก่อนการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
การสั่งซื้อตำราเรียน 

ให้นักศึกษาชําระตามที่สั่งซื้อกับสํานักพิมพ์ ม.รามคําแหง พร้อมค่าจัดส่งจริง ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th 

 
 

Off Canvas