จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์" ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์" ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานของทุกภาคส่วน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ลานไทรเซราะกราว หน้าเทศบาลอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

Off Canvas