โครงการปลูกต้นสุพรรณิการ์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการปลูกต้นสุพรรณิการ์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดย อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดบุรีรัย์ นายอุกฤษฏ์ หงษ์ไธสง นายอำเภอห้วยราช นำนักศึกษาใหม่ ร่วมกับ จิตอาสา อำเภอห้วยราช ปลูกต้นสุพรรณิการ์ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

Off Canvas