สัมมนาอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 หาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 โดยท่านอาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายแนะนำเกี่ยวกับระบบการเรียน การเรียน Pre-Degree รวมทั้งหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และแนะนำเส้นทางความสำเร็จจากบัณฑิตพรีดีกรี "ต้นกล้าจากรั้วรามฯ งดงามบนแผ่นดิน" จากศิษย์เก่า จำนวน 4 คน
คือ นายฤทธิเดช ศรชัยเลิศสกุล"น้องฟิต" นางสาวอาริยา เจริญนิตย์“น้องน้ำทิพย์” นางสาวพีรดา ทองทา“น้องเอิน” และนางสาววิจิตรา แซ่ตัง“น้องดรีม” พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจากอาจารย์แนะแนวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 31 คน จาก 34 โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์

Off Canvas