เข้าร่วมประชุมสภา อบต.ห้วยราช สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 15 ก.พ.66 เข้าร่วมประชุมสภา อบต.ห้วยราช สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยราช

Off Canvas