เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
 

เอกสารการสมัครและสิ่งที่ต้องใช้ (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด 

เอกสารการเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต) ได้แก่ วุฒิการศึกษา/ทรานสคริปต์ จำนวน 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • บัตรประชาชน และ สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีพรีดีกรีไม่ต้องใช้)

 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล) เท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาที่ยื่น

หมายเหตุ :-

      ใช้กระดาษ ขนาด A4 ทุกแผ่น สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกำกับ

 • ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
  สมัครที่มหาวิทยาลัย รับใบสมัครได้ที่จุดรับสมัคร

 
 

สมัครทางไปรษณีย์

(กรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเปิดสอน 4 สาขา คือ 

 • คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์

 • คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ

 • คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

 • คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

2. สมัครเข้าเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
รับสมัครทางไปรษณีย์ (ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

1.ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่ ใบสมัครฯ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง

2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านัน ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2566 - วันที่ 23 มิ .ย. 2566

3. การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่กําหนดในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ของคณะที่ผู้สมัครเลือกเรียนเท่านั้น

4. ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้

ครบถ้วนเป็นธนาณัติสังจ่ ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง

5. การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบที่ศูนย์สอบสวนภูมิภาคเท่านั้น (41 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบที่ส่วนกลางไม่ได้ 

6. เปิดรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับผู้มีวุฒิจบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเปิดให้มีการสอบในภาคการศึกษานั้น และนํากระบวนวิชาที่สอบได้นี้ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้น

ปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครั้งแรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการเทียบโอนวิชาที่สอบได้โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด

                   

 

เอกสารที่ใช้สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 2 ฉบับ 

3. สําเนาวุฒิบัตรที่ชัดเจน 2 ชุด

- ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวันที่จบการศึกษา

- กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมเเนบสําเนาใบเทียบระดับความรู้ (ดูรายละเอียด หน้า 16) 

4. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

    4.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

    4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วยโดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

    4.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ (1. กรณีใช้คํานําหน้านามเป็น ยศ ให้เเนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือ

คําสังแแต่งตั้งที่เป็นยศปัจจุบัน 2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบเเปล จํานวน 2 ฉบับ)

6. ส่งธนาณัติ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทั้งสิ้น ตามแบบลงทะเบียนเรียน ฯ (ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา หน้า 20 และระดับปริญญาตรี หน้า 22)

     (กรณีใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องส่งธนาณัติ ธน.31 ชําระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวุฒิ จํานวน 1,000 บาท อีก 1 ฉบับ)

7. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตัวอย่างหน้า 26)

8. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)

9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

10. ระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25) (แผ่นระบายสีม่วงดู ตัวอย่างหน้า 29) 

 

***หมายเหตุ  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกํากับ

ก่อนปิดซองนําส่งกรุณาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร

“หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*นักศึกษาที่ย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) ให้ดําเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ที่สาขาวิทยบริการฯ เท่านั้นจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณีย์ไม่ได้

สมัครทางไปรษณีย์

(กรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเปิดสอน 4 สาขา คือ 

 • คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์

 • คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ

 • คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

 • คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

2. สมัครเข้าเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
รับสมัครทางไปรษณีย์ (ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

1.ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่ ใบสมัครฯ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง

2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านัน ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2566 - วันที่ 23 มิ .ย. 2566

3. การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่กําหนดในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ของคณะที่ผู้สมัครเลือกเรียนเท่านั้น

4. ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้

ครบถ้วนเป็นธนาณัติสังจ่ ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง

5. การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบที่ศูนย์สอบสวนภูมิภาคเท่านั้น (41 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบที่ส่วนกลางไม่ได้ 

6. เปิดรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับผู้มีวุฒิจบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเปิดให้มีการสอบในภาคการศึกษานั้น และนํากระบวนวิชาที่สอบได้นี้ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้น

ปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครั้งแรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการเทียบโอนวิชาที่สอบได้โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด

                   

 

เอกสารที่ใช้สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 2 ฉบับ 

3. สําเนาวุฒิบัตรที่ชัดเจน 2 ชุด

- ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวันที่จบการศึกษา

- กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมเเนบสําเนาใบเทียบระดับความรู้ (ดูรายละเอียด หน้า 16) 

4. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

    4.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

    4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วยโดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

    4.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ (1. กรณีใช้คํานําหน้านามเป็น ยศ ให้เเนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือ

คําสังแแต่งตั้งที่เป็นยศปัจจุบัน 2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบเเปล จํานวน 2 ฉบับ)

6. ส่งธนาณัติ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทั้งสิ้น ตามแบบลงทะเบียนเรียน ฯ (ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา หน้า 20 และระดับปริญญาตรี หน้า 22)

     (กรณีใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องส่งธนาณัติ ธน.31 ชําระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวุฒิ จํานวน 1,000 บาท อีก 1 ฉบับ)

7. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตัวอย่างหน้า 26)

8. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)

9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

10. ระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25) (แผ่นระบายสีม่วงดู ตัวอย่างหน้า 29) 

 

***หมายเหตุ  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกํากับ

ก่อนปิดซองนําส่งกรุณาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร

“หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*นักศึกษาที่ย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) ให้ดําเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ที่สาขาวิทยบริการฯ เท่านั้นจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณีย์ไม่ได้

สมัครด้วยตนเองที่สาขาฯ / นอกสถานที่

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายกระบวนวิชา และกรณีเทียบโอนหน่วยกิต)

ช่วงที่ 1: วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 66

ช่วงที่ 2: วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 66 

 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ (ใช้กระดาษขนาด A4 ทุกแผ่น) 

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ ถ่ายเอกสารข้อความชัดเจน 2 ฉบับ ต้องระบุสาเหตุที่ออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษา และระบุวันที่สําเร็จการศึกษา

4. สําหรับผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมัครทางไปรษณีย์

4.1 วุฒิ ปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาจํานวน 4 ฉบับ

4.2 วุฒิอนุปริญญา หรือ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาปริญญา หรือ สําเนาใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript 2 ชุด

4.3 นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม ที่เคยสมัครเรียนครั้งแรกจํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)

4.4 ผู้ที่เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ!นไป จํานวน 2 ฉบับ และTranscript 1 ชุด (ฉบับจริง)

(กรณีวุฒิต่างประเทศต้องแนบวุฒิฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและสําเนาใบเทียบระดับความรู้ด้วย (ดูรายละเอียด หน้า 14-15)

5. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

5.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

5.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ จากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย โดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

5.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

6. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น (ยังไม่หมดอายุ) 

    (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบแปล จํานวน 2 ฉบับ)

7. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 25 - 26 ในคู่มือฯ)

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

9. ระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร. 25 (แผ่นระบายสีม่วง ดูตัวอย่างหน้า 27 ในคู่มือฯ)

10. กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ แนบแบบฟอร์มดังนี"

10.1 แบบฟอร์มที่อยู่สถานศึกษาของวุฒิการศึกษาที"นํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 197 ในคู่มือฯ

10.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 198 ในคู่มือฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ไม่อนุญาตให้ใช้สําเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใดๆ ต้องใช้เอกสารระบุว่าสําเร็จระดับเช่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาซึ่งย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) (ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมัครทางไปรษณีย์ไม่ได้) 

คุณสมบัติ - เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ระดับปริญญาตรี) แต่ไม่ประสงค์จะเรียนที่สถาบันเดิม 

                        - ต้องลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพอยู่) ก่อนมาดําเนินการสมัคร 

                        - การโอนหน่วยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript )ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 

เอกสารการสมัคร     เอกสารที่ใช้สมัคร ตามข้อ 1 - 12 ยกเว้น ข้อ 2.1 - 2.4 และ 3.2

                                             เอกสารเพิ่ม - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ 

                                                               - คําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา หน่วยบริการปริญญาตรี โทร. 044-864071 - 3  หรือ 061-9462659, 093-6656914

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ) 

1. ผู้สมัครที่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิตมีดังนี้

     1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ได้แก่ ป.กศ.สูง , ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี

     1.2 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้แก่ผู้ที่จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากศึกษาครบ 8 ปี หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาหรือลาออกแล้วหรือเคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)

     1.3 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

     2.1 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้นๆ 

     2.2 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาทกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรดตามที่ได้ไว้เดิม 

(P = C+ หรือ G = A)โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบรายกระบวนวิชาที่เทียบโอนซึ่งคณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล

     2.3 ผู้ที่เทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและของต่างสถาบันรวมกันให้เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอื่นก่อนแล้วจึงนําวิชาที่สอบผ่านจาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไปเทียบเพิ่มเพื่อไม่ให้เทียบวิชาซ้ำซ้อนกันกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้เกรด C+ การชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนที่     เทียบโอนหน่วยกิตได้ให้เป็นไป

     2.4 ผู้ใช้สิทธิย้ายโอนตามข้อ 1.3 ต้องมีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนาและคําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด มาแสดงด้วยหากยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถาบันเดิมก่อนการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
การสั่งซื้อตำราเรียน 

ให้นักศึกษาชําระตามที่สั่งซื้อกับสํานักพิมพ์ ม.รามคําแหง พร้อมค่าจัดส่งจริง ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th 

 
 

สมัครด้วยตนเองที่สาขาฯ / นอกสถานที่

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายกระบวนวิชา และกรณีเทียบโอนหน่วยกิต)

ช่วงที่ 1: วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 66

ช่วงที่ 2: วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 66 

 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ (ใช้กระดาษขนาด A4 ทุกแผ่น) 

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ ถ่ายเอกสารข้อความชัดเจน 2 ฉบับ ต้องระบุสาเหตุที่ออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษา และระบุวันที่สําเร็จการศึกษา

4. สําหรับผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมัครทางไปรษณีย์

4.1 วุฒิ ปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาจํานวน 4 ฉบับ

4.2 วุฒิอนุปริญญา หรือ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาปริญญา หรือ สําเนาใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript 2 ชุด

4.3 นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม ที่เคยสมัครเรียนครั้งแรกจํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)

4.4 ผู้ที่เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาใช้สําเนาวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ!นไป จํานวน 2 ฉบับ และTranscript 1 ชุด (ฉบับจริง)

(กรณีวุฒิต่างประเทศต้องแนบวุฒิฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและสําเนาใบเทียบระดับความรู้ด้วย (ดูรายละเอียด หน้า 14-15)

5. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

5.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

5.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ จากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย โดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

5.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

6. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น (ยังไม่หมดอายุ) 

    (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบแปล จํานวน 2 ฉบับ)

7. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 25 - 26 ในคู่มือฯ)

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

9. ระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร. 25 (แผ่นระบายสีม่วง ดูตัวอย่างหน้า 27 ในคู่มือฯ)

10. กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ แนบแบบฟอร์มดังนี"

10.1 แบบฟอร์มที่อยู่สถานศึกษาของวุฒิการศึกษาที"นํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 197 ในคู่มือฯ

10.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 198 ในคู่มือฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ไม่อนุญาตให้ใช้สําเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใดๆ ต้องใช้เอกสารระบุว่าสําเร็จระดับเช่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาซึ่งย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) (ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมัครทางไปรษณีย์ไม่ได้) 

คุณสมบัติ - เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ระดับปริญญาตรี) แต่ไม่ประสงค์จะเรียนที่สถาบันเดิม 

                        - ต้องลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพอยู่) ก่อนมาดําเนินการสมัคร 

                        - การโอนหน่วยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript )ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 

เอกสารการสมัคร     เอกสารที่ใช้สมัคร ตามข้อ 1 - 12 ยกเว้น ข้อ 2.1 - 2.4 และ 3.2

                                             เอกสารเพิ่ม - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ 

                                                               - คําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา หน่วยบริการปริญญาตรี โทร. 044-864071 - 3  หรือ 061-9462659, 093-6656914

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ) 

1. ผู้สมัครที่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิตมีดังนี้

     1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ได้แก่ ป.กศ.สูง , ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี

     1.2 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้แก่ผู้ที่จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากศึกษาครบ 8 ปี หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาหรือลาออกแล้วหรือเคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)

     1.3 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

     2.1 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้นๆ 

     2.2 ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาทกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรดตามที่ได้ไว้เดิม 

(P = C+ หรือ G = A)โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบรายกระบวนวิชาที่เทียบโอนซึ่งคณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล

     2.3 ผู้ที่เทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและของต่างสถาบันรวมกันให้เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอื่นก่อนแล้วจึงนําวิชาที่สอบผ่านจาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไปเทียบเพิ่มเพื่อไม่ให้เทียบวิชาซ้ำซ้อนกันกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้เกรด C+ การชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนที่     เทียบโอนหน่วยกิตได้ให้เป็นไป

     2.4 ผู้ใช้สิทธิย้ายโอนตามข้อ 1.3 ต้องมีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนาและคําอธิบายรายวิชา (CourseDescription) 1 ชุด มาแสดงด้วยหากยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถาบันเดิมก่อนการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
การสั่งซื้อตำราเรียน 

ให้นักศึกษาชําระตามที่สั่งซื้อกับสํานักพิมพ์ ม.รามคําแหง พร้อมค่าจัดส่งจริง ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th 

 
 
 
 
 

Off Canvas